הפורום הקומוניסטי הישראלי – גילוי דעת – 26.12.99

הפורום הקומוניסטי הישראלי מברך את כל פעיליו על המשך תרומתם החשובה לייסוד הפורום
ולפיתוחו. הפורום רואה כהישג גדול את ההדים הרבים שעוררו הידיעות על הקמתו ועל
פעולתו להקמת מפלגה קומוניסטית חדשה, )שתתבסס על הפרוגרמה הראשונית שאושרה
בכנס הפורום ב – 2.10(, בקרב חברי המפלגה ואוהדיה ובקרב הציבור הכללי. הפורום מברך
את כל המצטרפים החדשים מכל אזורי הארץ, שהצטרפו על-פי החלטתם האישית, ובמספר
מקרים גם במסגרת החלטות מסגרותיהם הקודמות, או לאחר שהובעה במהלך הדיונים
במסגרות אלה תמיכה רחבה בהצטרפות לפורום. בהקשר זה אנו רוצים לציין את החשיבות
המיוחדת של החלטת סניף ת"א של מק"י, שהחליט לא מכבר, וברוב גדול, על הצטרפות
קולקטיבית למסגרת הפורום.
הפורום הקומוניסטי מביע את תמיכתו בחידוש שיחות השלום עם סוריה. בו-בזמן אנו חוזרים
ומציינים כי הבעיה הפלסטינית היא לב הסכסוך הישראלי-ערבי, וכי רק פתרונה הצודק
יאפשר להשיג שלום כולל, צודק ובר-קיימא באזורנו.

הפורום מוקיע את מדיניותה של ממשלת ברק, אשר מציבה מדי יום מכשולים חדשים על
דרך תהליך השלום עם הפלסטינים, ששיאם הגיע בהכרזתו של ברק כי יפתח את המו"מ
על הסדר הקבע בדרישה כי רק 18% משטח הגדה המערבית הכבושה יינתנו לרשות
הפלסטינית; בעיכוב פינוי המאחזים בשטחים הכבושים ובהרחבת הבנייה בהתנחלויות;
ובהריסה מחודשת של בתים פלסטיניים בירושלים וברצועת עזה.

בתחום הכלכלי נוקטת ממשלת ברק מדיניות אנטי-חברתית, כפי שבאה לביטוי בהצעת
התקציב לשנת 2,000. וזאת בשעה שהנתונים המחרידים על ממדי העוני שפורסמו
לאחרונה )למעלה ממיליון עניים!(, הבליטו שוב עד כמה גדלו הפערים בחברה הישראלית,
ועד כמה יש צורך במדיניות כלכלית שונה לחלוטין, שתביא להפסקת תהליכי הקיטוב
ולשיפור חייהם של השכבות החלשות.

אנו תובעים לקצץ באופן ניכר בהוצאות הצבאיות ובהוצאות להתנחלויות, וכן בהטבות
ההולכות ומתרבות לבעלי ההון, ולהפנות את התקציבים שיחסכו לטובת שירותי הרווחה,
החינוך והרפואה.

אנו קוראים לכל חברנו לקחת חלק פעיל במאבקים נגד הכיבוש, למען השגת שלום
צודק, לשוויון זכויות לאוכלוסייה הערבית בישראל, נגד הגזירות הכלכליות ולמען
שיפור רמת חייהן של השכבות החלשות, להגנת זכויות העובדים ושכרם ושיפור תנאי
עבודתם.

הפורום מברך על הישגיהן החשובים של מפלגות קומוניסטיות במערכות הבחירות
האחרונות בשורת ארצות, במיוחד באוקראינה וברוסיה וכן בפורטוגל, ביוון ובארצות
נוספות. הפורום יפעל לקיום קשרי ידידות ושיתוף פעולה עם המפלגות הקומוניסטיות
האחיות, וכן עם כוחות מתקדמים נוספים.

הפורום הקומוניסטי הישראלי קובע כי התגובה ההיסטרית של הנהגת מק"י על הקמת
הפורום היא סימן נוסף לפשיטת הרגל של הנהגה זו, אשר נדהמה מההצלחות המרשימות
של הפורום שהושגו בתקופה כה קצרה, כאשר כל פעילותו נעשית על-ידי חבריו בהתנדבות,
ללא עובדים ומנגנון, אך עם הרבה התלהבות ומסירות לעניין שקשה לראות כדוגמתה
בתנועות אחרות.

ראשי מק"י לא השיבו באופן ענייני לאף אחד מהטיעונים של הפורום, כפי שבאו לביטוי
בפרסומיו ובפרוגרמה הראשונית שלו, ולא נתנו כל הסבר להחלשות המתמדת של מק"י,
לרבות הירידה התלולה בבחירות האחרונות לכנסת.

לעומת זאת, הוציאה הנהגת מק"י הודעה, בארץ ובחו"ל, שכללה תיאורים בלתי נכונים
על הפורום ועל חבריו, ועל מניעיהם בהקמת הפורום. כך, למשל, מגוחכת הטענה כאילו
הפורום מוקם היום בגלל אי בחירתו של מישהו מבין חבריו למוסדות המפלגה
ב"ועידה ה-23", לפני למעלה משנתיים. האמת היא שאף אחד ממנהיגי הפורום, שכיהנו
בעבר בוועד המרכזי, לא הציג את מועמדותו לאף מוסד במסגרת הוועידה ה – 23. הם
עשו זאת, בין הייתר, במחאה על אי חוקיותה של הוועידה, שהתנהלה על בסיס של
מניפולציות ברשימות הצירים )שעליהן דיבר בפירוט בוועידה ראש ועדת הביקורת היוצאת(
ותוך הפרה שיטתית של כל כללי התקנון והנורמות הקומוניסטיות בכל שלבי הכנתה וניהולה.
לכן תהליך הפילוג היה כבר בעיצומו לקראת ובמהלך ועידה זו, והואץ עוד יותר אחריה.

בהודעה למפלגות מחו"ל מטעם מחלקת החוץ של מק"י נטען כי אין למעשה כל חילוקי
דעות אידיאולוגיים, וכי מניעי מקימי הפורום הם אישיים. לעומת זאת בהודעות בארץ מכנים
האופורטוניסטים שבראשות הנהגת מק"י את אנשי הפורום בכינוי "סטליניסטים" ובכינויים
דומים, ושוב – מבלי להתווכח באופן ענייני עם עמדותיהם.

הפורום הקומוניסטי לא נרתע ולא יירתע ממסע ההשמצות של מנהיגים במק"י. להפך,
השמצות אלו רק דרבנו את חבריו לייתר פעילות. כמו-כן, במקרים מסוימים הם הביאו
ידידים, שהיססו עד לא מכבר אם להצטרף לשורותינו, להגיע להחלטה נחושה על הצטרפות
לפורום, והם פועלים היום בעצמם לצירוף חברים נוספים לשורותיו. אנו נמשיך לפעול לחיזוק
סניפי הפורום בכל הארץ ולהגברת פעילותו למען ענייני השלום והשוויון ולהפצת האידיאלים
הקומוניסטיים הנעלים.