יבוטלו לאלתר ההחלטות הגזעניות והאנטי-דמוקרטיות חסרות התקדים שהתקבלו בכנסת!

הפורום הקומוניסטי הישראלי מוקיע את ההחלטות הגזעניות והאנטי-דמוקרטיות חסרות התקדים שקיבלה הכנסת
ב- 7.11.01. ההחלטה הראשונה – להסרת חסינותו של חבר הכנסת עזמי בשארה; והשניה – שעברה בקריאה ראשונה,
לפסול רשימות לכנסת בעוון מה שיוגדר כתמיכה במדינת אויב או בארגוני טרור הפועלים נגד ישראל. מטרת חוק זה
היא בעצם להביא להוצאת חברי הכנסת הערביים מחוץ לכנסת!

בפעם הראשונה בתולדות הכנסת הוסרה חסינותו של חבר כנסת רק כדי להעמידו לדין בשל התבטאויותיו. זאת
בעקבות המלצתו של היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובישטיין, שדעותיו הפוליטיות הימניות והשפעותיהן על
המלצותיו – המעלימות עין מהתבטאויות פרו-טרורירסטיות וגזעניות מובהקות רבות של אישים יהודיים – ידועות זה מכבר.

החלטות הכנסת הנ"ל הן ההחלטות האנטי-דמוקרטיות ביותר שהתקבלו במדינת ישראל, והן לא רק פוגעות באוכלוסיה
הערבית ובנציגיה אלא בעצם קיומן של חירויות דמוקרטיות בארץ. ניסיון העבר בעולם לימד אותנו כי כאשר ננקטים
צעדים פאשיסטיים מסוג זה, הם אינם נפסקים עם אלה שהחלו לנקוט נגדם ראשונים בצעדים כאלה, והם יתרחבו
אחר-כך ויופעלו נגד רבים אחרים – כולל נגד יהודים – וביניהם כאלה שהיום עומדים מנגד ומשלימים עם ההחלטות
שהתקבלו )ואפילו כאלה שתומכים בהן(!

אנו מוקיעים את הניסיון להגדיר את מאבקו הצודק של העם הערבי הפלסטיני נגד הכיבוש כ"טרור", וחוזרים וקובעים
כי יש לו מלוא הזכות להיאבק נגד הכיבוש ולמען מימוש זכויותיו הלגיטימיות הצודקות, לרבות הקמת מדינתו העצמאית.
סיום הכיבוש של השטחים הערביים הפלסטיניים אינו רק אינטרס פלסטיני, אלא הוא גם האינטרס האמיתי של ישראל,
כיוון שגם היא זקוקה להשתחרר מהכיבוש, שכל עוד יתקיים יגבה גם ממנה קורבנות רבים נוספים, וכן מחיר כלכלי כבד.

אנו תובעים לבטל לאלתר את ההחלטות הגזעניות והאנטי-דמוקרטיות שהתקבלו בכנסת!
את קולה של האוכלוסיה הערבית בישראל לא יהיה ניתן להשתיק לעולם באמצעים אדמיניסטרטיביים אלה או אחרים,
שרק יוליכו להעמקת האיבה בין בני שני העמים!

אנו קוראים לכל הכוחות הדמוקרטיים היהודיים להביע במלוא העוצמה את מחאתם נגד ההחלטות הגזעניות
והאנטי-דמוקרטיות שקיבלה הכנסת; להגביר את המאבק לחיסול הכיבוש, להשגת שלום צודק על בסיס של שתי מדינות
לשני העמים בקווי יוני 67', לרבות במזרח ירושלים; לחיסול האפליה נגד האוכלוסיה הערבית בישראל בכל התחומים
ולהגנה על זכותם של כל הגופים הפוליטיים הפועלים בקרבה להביע את עמדותיהם ולהשתתף כשווים בדיונים ובקבלת
ההחלטות בכל הנושאים העומדים על סדר היום הציבורי בישראל.